top of page

Algemene afspraken

Algemene afspraken

 

Graag willen wij enkele afspraken vastleggen. De afgelopen Scratches zijn gelukkig zonder misverstanden verlopen. Toch leek het ons goed om dit te doen, zodat misverstanden ook niet voor zullen komen.

 

Je verklaart door je aanmelding de algemene afspraken en de AVG-verklaring van Close Harmony Zanggroep Dune & Forest te hebben gelezen en je toestemming te hebben verleend of onthouden voor de onderdelen die in de AVG (zie hierna) worden genoemd. 

 

Honorering van de aanmeldingen geschiedt in volgorde van binnenkomst. Als een stemsoort blijkt te zijn overtekend, word je gevraagd of je op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Is je aanvraag gehonoreerd, dan krijg je hiervan een bevestiging door middel van een e-mail.

Als je aanvraag wordt gehonoreerd ben je Close Harmony Zanggroep Dune & Forest een deelnemersbijdrage verschuldigd. Indien je ervoor gekozen hebt om de oefen-MP3 te willen ontvangen, dien je hiervoor ook de kosten te betalen. 

Betaling geschiedt door middel van het overschrijven van het afgesproken bedrag op de rekening van Close Harmony Zanggroep Dune & Forest: NL41RABO0177865598, onder vermelding van je naam en je stemsoort.

 

Je ontvangt ter bevestiging van de betaling een e-mail en, zodra deze beschikbaar zijn, de link naar de oefenbestanden. Wanneer het downloaden op de een of andere manier niet lukt, kun je via mail contact opnemen met Dune & Forest: duneandforest@gmail.com.

 

Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de het verstrekken van de juiste gegevens aan Dune & Frorest. Een foutieve opgave van het adres is voor jouw eigen risico. 

 

Deelnemers zijn minimaal 15 minuten vóór aanvang van de Scratchdag aanwezig in het Theater De Muze. Deelnemers volgen de aanwijzingen van de organisatie op. Op de Scratchdag dien je je te melden bij het ontvangstcomité. Daar ontvang je nadere informatie. 

 

Wanneer je voor 4 oktober 2023 bij de organisatie aangeeft je deelname te willen annuleren, zullen we het door jou gestorte bedrag aan jou terugstorten, onder inhouding van € 6,-- administratiekosten. Bij annulering na 4 oktober 2023 vindt geen restitutie van de deelnemersbijdrage plaats, tenzij iemand van de wachtlijst de vrijgekomen plaats in kan nemen, wel onder inhouding van € 6,-- administratiekosten.

 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun oriëntatie op de nooduitgangen.

In het theater mag niet worden gerookt.

Consumpties mogen alleen in de daarvoor ingerichte ruimtes worden genuttigd. 

Op de tribunes mogen ALLEEN gesloten waterflesjes worden meegenomen.

Onder geen beding mogen deelnemers zich onder de tribunes begeven.

 

Bereikbaarheid Theater De Muze: zie website Theater De Muze

Close Harmony Zanggroep Dune & Forest en Theater De Muze aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, als gevolg van deelname aan de Scratchdag.

Het versturen van een e-mailbericht met betrekking tot een Scratchdag geschiedt uitsluitend naar een door de deelnemer opgegeven e-mailadres. 

 

Laatstelijk gewijzigd op 27 mei 2023.

AVG

Scratch deelnemers

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Close harmony zanggroep ‘Dune & Forest’ heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG. Deze maatregelen kunt u lezen in de onderstaande privacyverklaring.

 

Gegevensbescherming

Op het moment dat u deelneemt aan de Scratch georganiseerd door Dune & Forest worden de volgende gegevens aan u gevraagd:

  • Voor- en achternaam

  • Woonplaats

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Stemsoort

Ook wordt u in het vervolg op de hoogte gehouden van vergelijkbare evenementen. U kunt zich hiervoor afmelden via duneandforest@gmail.com. Na 4 jaar worden uw gegevens verwijderd.

Deze gegevens zijn in het beheer van de secretaris van Dune & Forest. Gegevens worden enkel gebruikt voor eigen administratie en subsidie aanvragen waarbij enkel aantallen deelnemers en aantallen per woonplaats worden gedeeld. Gegevens worden niet openbaar gemaakt en aan derden verstrekt. 

 

Beeld- en geluidgegevens

Bij de scratch worden beeld- en geluidopnamen gemaakt. Bij de start van het optreden zal dit ook duidelijk gemaakt worden aan de bezoekers. Voorafgaand aan de scratch mogen deelnemers en bezoekers aangeven niet zichtbaar of hoorbaar te willen zijn in de beeld- of geluidopnamen. Dit zal consequenties hebben voor de opstelling van de desbetreffende personen. Bij geen bezwaar vooraf mag het beeld en geluidmateriaal gebruikt worden voor publicaties.

 

Voorafgaand aan de scratch wordt het publiek verzocht om geen beeld- en geluidmateriaal te publiceren.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Elke deelnemer van de scratch heeft recht op inzicht, correctie en verwijdering van gegevens (inclusief beeld- en geluidsmateriaal). Voor verzoek kunt u contact opnemen met het bestuur van Dune & Forest via duneandforest@gmail.com.

 

Actualisatie

Dune & Forest verifieert jaarlijks of het privacybeleid nog in overeenstemming is met de AVG. Vindt u dit privacybeleid niet correct, richt u dan tot het bestuur van Dune & Forest via duneandforest@gmail.com.

bottom of page